Bez kategorii, Geodezja

Wznowienie znaków granicznych

Geodeci dokonują wznowienie znaków granicznych na zlecenie właściciela nieruchomości lub osób zainteresowanych. Czynności te maja na celu wskazanie przebiegu granicy nieruchomości. Z czynności wznowienia znaków granicznych geodeta zobowiązany jest sporządzić odpowiedni protokół graniczny. Przy wyznaczaniu punktów granicznych należy stosować przepisy, które regulują procedurę przeprowadzenia tej czynności, mającej na celu wyznaczenie zasięgu prawa własności nieruchomości. Geodeci wizualizują zasięg prawa własności poprzez umieszczenie znaków granicznych w miejscach, których położenie zostało wcześniej ustalone, uzupełnienie znaków brakujących lub skorygowanie usytuowania znaków granicznych przesuniętych. Wznowienie znaku granicznego to procedura techniczna, w trakcie której dochodzi do fizycznego odtworzenia trwałej stabilizacji punktu granicznego o ustalonym położeniu. Czynności geodezyjne powinny zakończyć się osadzeniem znaków granicznych lub skorygowaniem ich położenia, sporządzeniem protokołu z przeprowadzonych czynności i przekazaniem w/w protokołu wraz z operatem technicznym do powiatowego ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. Jakie jednak czynności powinien przeprowadzić geodeta w sytuacji, gdy na etapie prac przygotowawczych, w trakcie wywiadu terenowego odszuka na gruncie znaki graniczne?

Zasady postepowania w przypadku odszukania znaku granicznego

W praktyce geodezyjnej zdarzają się przypadki, gdy realizując zlecenie wznowienia znaków granicznych, geodeta odszukuje wcześniej zastabilizowane znaki graniczne, których stan jak i położenie nie zostały naruszone. Nie może geodeta tym samym przeprowadzić wyznaczenia znaków granicznych. Zatem jeżeli zleciłeś geodecie wznowienie znaków granicznych twojej działki, jednak nie zachodzą przesłanki, aby zgodnie z przepisami prawa przeprowadzić taką procedurę, co oznacza, ze geodeta nie sporządzi protokołu granicznego z czynności, które mu zleciłeś, to jaką możesz mieć pewność, że odszukane znaki graniczne są prawidłowo usytuowane? Jakie czynności powinien podjąć geodeta, abyś miał pewność, że znaki graniczne są położone prawidłowo?

Identyfikacja odszukanych znaków granicznych

W sytuacji, gdy geodeta nie ma podstaw, aby przeprowadzić „formalne” okazanie wznowionych znaków granicznych, zakończone sporządzeniem stosownego protokołu granicznego, geodeta jest zobowiązany do przeprowadzenia identyfikacji odszukanych znaków granicznych. Czynność ta polega na pomiarze odszukanych znaków granicznych w oparciu o pozioma osnowę geodezyjną, obliczeniu współrzędnych odszukanych znaków granicznych i porównaniu ich z wartościami współrzędnych tych samych punktów uzyskanych z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego celem  ustalenia czy położenie odszukanych znaków granicznych jest zgodne z dokumentami źródłowymi. Czynność identyfikacji realizowana jest co do zasady bez udziału osób zainteresowanych, w trakcie tak zwanego wywiadu terenowego, przeprowadzonego przez geodetę. Jeżeli geodeta w trakcie prac przygotowawczych odszuka znaki graniczne wówczas nie ma podstaw do zawiadamiania zainteresowanych stron o czynnościach przeprowadzenia wznowienia znaków granicznych. Zatem nie sporządzi dokumentu urzędowego jakim jest protokół graniczny. Jedynym dokumentem urzędowym, który  potwierdzi przeprowadzoną czynność identyfikacji znaków granicznych jest sprawozdanie techniczne sporządzone przez geodetę, zawierające w swej treści opis przebiegu i rezultatów wykonanych prac. Wymienione sprawozdanie, wchodzące w skład operatu technicznego może stanowić dla ciebie jako zleceniodawcy lub osoby zainteresowanej w sprawie wystarczający dowód (dokument urzędowy) potwierdzający prawidłowość usytuowania zidentyfikowanych znaków granicznych.

Prywatny protokół z okazania na gruncie znaków granicznych

Jeżeli jednak uznasz jako zleceniodawca, że geodeta powinien w ramach przyjętego zlecenia sporządzić protokół z „formalnego” okazania znaków granicznych, ponieważ tak wynika z treści umowy-zlecenia, geodeta może spisać na tę okoliczność stosowny protokół o charakterze prywatnym, zawierającym treści właściwe dla protokołu granicznego, a także  oświadczenia stron uczestniczących w okazaniu znaków granicznych. Protokół stanowić będzie jedynie dowód, że w określonej dacie zostały przeprowadzone czynności okazania znaków granicznych oraz potwierdzi zgodność położenia  znaków z dokumentacją zgromadzoną w archiwum geodezyjnym.