Geodezja

Mapy do celów projektowych

Inwestowanie w własny dom dlatego jest tak ekscytujące, bo w rzeczywistości jest działaniem twórczym. Jest pusta działka, będzie dom, kawałek pola zamienisz w ogród. To będzie twoje dzieło. Jeśli lubisz tworzyć, chcesz zamienić marzenie o własnym domu w rzeczywistość, będziesz potrzebował mapę do celów projektowych. Są nieodzowne na etapie projektowania inwestycji. Mapę do celów projektowych uzyskasz zamawiając ja u geodety.

Co to jest mapa do celów projektowych?

W Wikipedii przeczytasz, że mapa do celów projektowych, jest to opracowanie kartograficzne w geodezji obejmujące przygotowanie dokumentacji geodezyjnej (mapy sytuacyjno-wysokościowej) niezbędnej do wykonania projektu budowlanego na terenie Polski. Szczegółowy zakres i tryb wykonania mapy reguluje rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 21 lutego 1995 w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie  podczas projektowania, budowy, remontu i utrzymywania obiektów budowlanych, dla których jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę. Mapa do celów projektowych powstaje po uaktualnieniu przez geodetę mapy zasadniczej. Czasami zdarza się, że nie ma mapy zasadniczej i geodeta musi mierzyć cały teren od początku.

Do czego wykorzystasz mapę do celów projektowych?

·         sporządzisz projekt zagospodarowania i zabudowy działki

·         opracujesz projekt przyłączy do budynku

·         dokonasz uzgodnień dotyczących możliwości korzystania z mediów czyli z wody, kanalizacji, gazu, energii elektrycznej

·         dołączysz ja do wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę

Jakie są rodzaje map  do celów projektowych?

Mapa wektorowa numeryczne opracowanie kartograficzne złożone z obiektów typu: punkt, linia, budynek, dla których współrzędne zostały zapisane w bazie danych na podstawie informacji o terenie pozyskanych z bezpośrednich pomiarów, jak również pozyskiwanych w procesie digitalizacji i wektoryzacji map rastrowych. 

Mapa rastrowa – najczęściej tworzona poprzez skanowanie map analogowych, jest komputerowym obrazem mapy papierowej, zbiorem pikseli – punktów, podobnym do zdjęcia pochodzącego z aparatu cyfrowego. Z drobną różnicą – każdy punkt tego obrazu ma zdefiniowane swoje współrzędne. Mapa taka może być przydatna, gdy zachodzi potrzeba wykonania komputerowego projektu  budowlanego w sytuacji, w której nie dysponujemy mapą wektorową danego obszaru.

Mapa rastrowa czy mapa wektorowa?

Treść mapy wektorowej nie odbiega od treści analogicznej dla niej mapy rastrowej. Różnica pojawia się w sposobie ich przetwarzania, gromadzenia i udostępniania. Mapy wektorowe łatwo aktualizować, zmieniać skalę opracowania, pliki danych są małej wielkości. Wadą map wektorowych jest większy koszt opracowania. Mapa rastrowa jest komputerowym obrazem mapy papierowej. Jeśli jesteś przyzwyczajony do korzystania z map papierowych – poczujesz się jak w domu.  Wadą map rastrowych są duże rozmiary plików, mapy te są trudne do aktualizacji, powiększenie skali powoduje niewyraźny obraz. Zaletą mapa rastrowych może być fakt, że są zwykle tańsze od map wektorowych.