Formalności

Załączniki do wniosku o warunki zabudowy

Jeżeli chcesz wybudować dom na terenie, dla którego nie ma opracowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, będziesz potrzebował decyzję o warunkach zabudowy. Aby ją uzyskać złożysz do urzędu gminy wniosek, wraz z odpowiednimi załącznikami. Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy możesz złożyć nie będąc jeszcze właścicielem działki, wystarczającą podstawą do złożenia wniosku jest Twój zamiar zakupu działki i wybudowania domu. O tym, że masz konkretne zamiary budowlane na interesującej Cię działce, urząd poinformuje  właściciela i sąsiadów wysyłając  decyzję o warunkach zabudowy. Każda ze stron, w ciągu 14 dni będzie mogła odwołać się do samorządowego kolegium odwoławczego nie podając szczegółowego uzasadnienia. Jeżeli żadna ze stron nie złoży odwołania, to decyzja stanie się ostateczna, a Ty będziesz mógł podjąć następne kroki, które przybliżą Cię do uzyskania pozwolenia na budowę domu. Sam formularz wniosku uzyskasz bezpośrednio w urzędzie lub ze strony internetowej urzędu. W osobnym artykule opiszę jak wypełnić wniosek, teraz objaśnię jakie załączniki będziesz potrzebował do wniosku oraz w jaki sposób je uzyskasz.

  1. Kopia mapy zasadniczej i mapy ewidencyjnej

W starostwie powiatowym z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zakupisz mapy w skali 1:500 lub 1:1000 obejmującej teren Twojej inwestycji i obszaru, na który ta inwestycja będzie oddziaływać. Mapa musi obejmować teren trzykrotnej szerokości frontu działki objętej wnioskiem o ustalenie warunków zabudowy, nie mniejszej jednak  niż 50 metrów od przedmiotowej działki.

  1. Warunki przyłącza energetycznego i zapewnienie dostawy energii elektrycznej
  2. Warunki przyłącza wodnego i zapewnienie dostawy wody
  3. Warunki przyłącza kanalizacyjnego i zapewnienie odbioru ścieków.
  4. Szkic kreskowy usytuowania budynku na kopii egzemplarza mapy sytuacyjno-wysokościowej, przekrój poziomy z odległościami od granic działek sąsiednich, drogi, oraz przekrój pionowy z wysokościami kalenicy i okapu od tzw. 0,00 m n.p.m.,
  5. Graficzne przedstawienie inwestycji – rysunek ze strony internetowej lub odręczny koncepcji architektoniczno-urbanistycznej, odnośnie kształtu bryły budynku, nachylenia dachu oraz rodzaju dachu.